โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์
153 หมู่ 11 บ้านค้อ  ตำบลบ้านค้อ  อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
เบอร์โทรศัพท์ 042684099
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ(Mission)

 
          พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  โดยพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม  เป็นผู้นำวิถีไทยพุทธ  มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

   เป้าประสงค์  (Goal)

 
1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. นักเรียนในเขตบริการทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง 
3. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นผู้นำตามแบบอย่างวิถีไทยพุทธ
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล




  กลยุทธ์ (Strategy)
 
กลยุทธ์ที่ 1.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมและคุณภาพ โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา และสอดแทรกคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ

กลยุทธ์ที่ 2.พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพโดยส่งเสริมครูให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ที่ 3.ส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมโดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 4.ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่.5.ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในระบบข้อมูลสารสน เทศ ระบบนิเทศ ติดตามควบคุม กำกับการประเมินผลการดำเนินงาน และกระจาย อำนาจสู่หน่วยปฏิบัติ


อัตลักษณ์สถานศึกษา (Idetity)

“ ยิ้มง่าย   ไหว้งาม  เป็นผู้นำตามแบบอย่างวิถีพุทธ ”