โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์
153 หมู่ 11 บ้านค้อ  ตำบลบ้านค้อ  อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
เบอร์โทรศัพท์ 042684099
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (Vision)
 
            โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์  เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  น้อมนำไทยวิถีพุทธ

ปรัชญาโรงเรียน         

โย  คา  เว  ชายเต   ภูริ " 
   
หมายถึง  “ ความเพียรนำ  ปัญญาเลิศ  ”